โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สูน ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สูน ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
20230714045357.jpg - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สูน ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 | https://banlongaor.ac.th 20230714045358(1).jpg - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สูน ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 | https://banlongaor.ac.th 20230714045358(2).jpg - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สูน ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 | https://banlongaor.ac.th 20230714045358.jpg - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สูน ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 | https://banlongaor.ac.th 20230714045359(1).jpg - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สูน ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 | https://banlongaor.ac.th 20230714045359(2).jpg - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สูน ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 | https://banlongaor.ac.th 20230714045359(3).jpg - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สูน ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 | https://banlongaor.ac.th 20230714045359.jpg - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สูน ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 | https://banlongaor.ac.th