โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทางโรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
20230707020642.jpg - โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | https://banlongaor.ac.th 20230707020644.jpg - โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | https://banlongaor.ac.th 20230707020645.jpg - โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | https://banlongaor.ac.th 20230707020647.jpg - โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | https://banlongaor.ac.th 20230707020648.jpg - โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | https://banlongaor.ac.th 20230707020649.jpg - โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | https://banlongaor.ac.th 20230707020650.jpg - โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | https://banlongaor.ac.th 20230707020651.jpg - โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 | https://banlongaor.ac.th