โครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566

20230814081427.jpg - โครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 | https://banlongaor.ac.th 20230814081440.jpg - โครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 | https://banlongaor.ac.th 20230814081441.jpg - โครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 | https://banlongaor.ac.th 20230814081442.jpg - โครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 | https://banlongaor.ac.th 20230814081443(1).jpg - โครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 | https://banlongaor.ac.th 20230814081443.jpg - โครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 | https://banlongaor.ac.th 20230814081445.jpg - โครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 | https://banlongaor.ac.th 20230814081446(1).jpg - โครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 | https://banlongaor.ac.th