ผู้อำนวยการ

นางอุไรวรรณ  กันทาทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
( รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน )