ข้าราชการครู

นางอุไรวรรณ  กันทาทรัพย์
ครูชำนาญการ
( รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน )
นางสาวนงค์ลักษณ์   หมื่นศรี
ครูชำนาญการ
( หัวหน้าฝ่ายการเงิน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล )
นายนพดล  อริวรรณา
ครูชำนาญการ
( หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ )
นายอัศนัย  ไชยสุ
ครู
( หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป )
นายจักรกฤษณ์  สมบูรณ์
ครู
นางสาววิลาวรรณ  วงค์จันทร์
ครู
( หัวหน้างานวิชาการ ประถมศึกษา )
นายวัชรากร  มลิปัน
ครูผู้ช่วย
( หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่ )