ประวัติโรงเรียน

ประวัติ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

                                     โรงเรียนบ้านล้องอ้อ  ตั้งอยู่เลขที่  310   หมู่ที่  5   ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 –

มัธยมศึกษาปีที่ ๓
                    ประวัติความเป็นมา  
                    เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. 2503  มีนายละออ   สิงห์คราม  รักษาการแทนครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีนักเรียนขณะนั้นจำนวน  71  คน  มีอาคารชั่วคราว  1  หลัง
                    พ.ศ. 2504      ราษฎรโดยการนำของพระอินปั่น   คันธวโร  เจ้าอาวาสวัดหาดสำราญ  และนายปัน สิทธิ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านล้องอ้อ  ได้สร้างอาคารเรียนไม้ถาวร แบบชาวบ้าน  ขึ้น 1 หลัง  จำนวน  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  43,750  บาท
                    พ.ศ. 2520      ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  หลัง  2  ห้องนอน  1  ห้องน้ำ  งบประมาณ  40,000 บาท
                    พ.ศ. 2522      ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ อชม  1/4  ตึกใต้ถุนโล่ง  1  หลัง  จำนวน  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  550,000  บาท
                    พ.ศ. 2524      ราษฎรได้ร่วมมือกันสร้างห้องส้วมขึ้น  1  หลัง  5  ที่นั่ง  งบประมาณ 15,000  บาท
                    พ.ศ. 2529      ได้รับประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช.202/26  จำนวน  1  หลัง งบประมาณ 223,000  บาท 
                    พ.ศ. 2531      ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  อชม. 1/4  ชั้นล่าง  จำนวน  4  ห้องเรียน งบประมาณ 23,800   บาท
                    พ.ศ. 2534      ได้รับงบประมาณ สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.33 พิเศษ   จำนวน  3  ถัง  งบประมาณ 64,000   บาท
                    พ.ศ. 2538      ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยทำแปลงดอกไม้รอบสนามโรงเรียน  งบประมาณ 5,000  บาท  ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดสร้างน้ำดื่มให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน  2 ที่  งบประมาณ 15,000  บาท
                    พ.ศ. 2540      ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการโรงเรียนจัดสร้างก่อรั้วทางทิศใต้  จำนวน  62  ห้อง งบประมาณ 93,000  บาท  ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการโรงเรียนจัดสร้างห้องส้วมขึ้นแทนหลังเก่าที่ชำรุดจำนวน  1  หลัง  8   ที่นั่ง  งบประมาณ  60,000   บาท
                    ได้รับบริจาครั้วโรงเรียนจำนวน  2  ด้าน  จากนายมานพ  วงศ์เครา  กำนันตำบลแม่สูน และนายนรินทร์  บุญส่ง  ผู้ใหญ่บ้านล้องอ้อ  งบประมาณ 15,000  บาท 
                    พ.ศ. 2542      ได้รับบริจาคเงินเพื่อทำการก่อสร้างรั้วทิศตะวันตก  จำนวน  70,000  บาท  จากพ่อยอด  แม่บัวถา  คำปัน  
                    พ.ศ. 2548      ได้รับงบประมาณซ่อมแซมเพดานหลังคาชั้นบน อาคาร อชม.1/4
                    พ.ศ. 2549      ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนไม้ถาวร  แบบชาวบ้านสร้าง เป็นอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
                    พ.ศ. 2551      ได้รับงบประมาณผ้าป่าศิษย์เก่า จำนวน 23,955 บาท ติดเหล็กดัด,ปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์ (ปูกระเบื้อง)
                    พ.ศ. 2552  ได้โอนโรงเรียนบ้านล้องอ้อ เข้าสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม 2552
                    พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑๒๐๐,๐๐๐และ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทได้รับงบประมาณทาสีอาคารเรียน อชม. 1/4 จำนวน 80,000 บาท
                    พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอล ๗ คน ขนาด ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร งบประมาณ ๑๘๑,๐๐๐ บาท และ ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน อชม. 1/4 จำนวน 95,000 บาท
                    พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเวฬุมาศ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาทและได้รับเงินจากการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนเพื่อสร้างหอเจ้าที่ จำนวน ๑๒,๐๐๐บาทได้รับงบประมาณทาสีรั้วโรงเรียน จำนวน 20,000 บาท
                    พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับเงินบริจาคจากการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อซื้อเครื่องกรองน้ำ ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
                    พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมจำนวน ๑ หลัง งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหน้าอาคารเรียนจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องอนุบาล และห้องสหกรณ์โรงเรียน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และใช้งบประมาณจากเงินสะสมของโรงเรียนปรับปรุงข่วงผญ๋า และ ห้องครัว จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท
                    พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช ๒๐๒/๒๖ เป็นอาคารเรียนจำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ขนาด กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
                    พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณสนันสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.๔/๑๒) จำนวน ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑๒,๒๖๖,๕๐๐ บาm
ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่
อาคารเรียน
          1. อาคารเรียน อชม. 1/4                                                  จำนวน  1 หลัง
อาคารประกอบ
          1. สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 จำนวน  1 หลัง
          2. ห้องส้วม 8   ที่นั่ง                                                        จำนวน  1 หลัง
          ๓. อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว                    จำนวน  1 หลัง