ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
ที่ตั้ง 310 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-884915
โทรสาร 091-0784789
ชื่อเว็บไซต์ https://banlongaor.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ม.3
จำนวนนักเรียนชาย 153
จำนวนนักเรียนหญิง 152
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 305
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 26
ชื่อผู้อำนวยการ นางอุไรวรรณ กันทาทรัพย์